Plan Współpracy z Rodzicami na lata 2012/15


PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚL.
PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI NA LATA:

2012/2013
2013/2014
2014/2015

Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 31. 08. 2012r.

PODSTAWA PRAWNA

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. Z 2006 r.
Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5. Statut Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śl.
6. Regulamin Rady Pedagogicznej.
7. Regulamin Rady Rodziców.

WSTĘP

Rodzina i przedszkole i to dwa podstawowe środowiska wychowawcze dziecka. Jako nauczyciele pełnimy wobec rodziców funkcję doradczą i wspierającą ich działania wychowawcze. Pomagamy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.
Tylko wspólnie z Rodzicami możemy zrealizować zakładane cele, coraz częściej rodzice mają świadomość wychowawczo- dydaktycznej roli przedszkola. Dostrzegają w przedszkolu możliwość nabywania przez dziecko nowych doświadczeń i wiadomości, dlatego realizując zadania wychowawczo- dydaktyczne nie możemy czynić tego bez porozumienia z rodzicami.
Konieczne jest wypracowanie takiego modelu współpracy z rodzicami, gdzie obie współpracujące strony będą miały poczucie współdecydowania w sprawach ważnych dla wychowania i kształcenia dziecka. Niezbędna jest różnorodność form współpracy nauczycieli i rodziców w zależności od predyspozycji zarówno nauczycieli jak i rodziców.

ZOBACZ CAŁOŚĆ TUTAJ

Dodaj komentarz