Warsztaty teatralne


Warsztaty teatralne stanowią kolejny element realizowanego przez Przedszkole Miejskie w Stroniu Śl. projektu pt. ” Tęczowe talenty przedszkolaka”. W dniu 27.0I. 2014r. dzieci pod okiem instruktorów z Teatru Lalki i Aktora z Wałbrzycha; Pani Anny Jezierskiej, oraz Panów; Pawła Pawlika i Seweryna Mrożkiewicza, uczestniczyły w warsztatach przygotowujących do tworzenia sztuki teatralnej. Dzieci poznały całe spektrum możliwości warsztatowych aktora: werbalne środki wyrazu aktora oraz pozawerbalne: mimikę, gest i ruch sceniczny. Ćwiczyły oddech, dykcję, głośne mówienie, próbowały wcielić się w różne postacie, tworzyły własne bajki i opowiadania.

Niezwykle ważnym dla twórczego rozwoju dziecka składnikiem edukacji teatralnej jest jego własna aktywność twórcza. Aktywność twórcza pełni następujące funkcje w życiu jednostki:
– funkcję rozwojową; dzięki twórczości rozwijają się ważne sfery osobowości człowieka;
– funkcję ekspresyjną;twórczość daje możliwość wyrażania indywidualnych myśli i przeżyć na przykład w języku sztuki;
– funkcję socjalizacyjną; twórczość umożliwia wejście w określone role społeczne, prowokuje do podejmowania wysiłku i odpowiedzialności za inne osoby;
– funkcję terapeutyczną; dzięki twórczości możliwe staje się odreagowanie napięć i lęków oraz nabywanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów
– funkcję edukacyjną; twórczość sprzyja opanowaniu nowych umiejętności i wiedzy.
W kształceniu i wychowaniu teatralnym aktywność twórcza dziecka może być realizowana poprzez jego czynny udział w zespole teatralnym. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych prowadzi do rozwijania różnych sfer osobowości, działalność jednostki w zespole artystycznym korzystnie wpływa na jej rozwój. Do zalet już wymienionych można dodać, że; działania podejmowane przez dzieci w zespołach teatralnych służą rozwojowi empatii, utrwalaniu przeżyć artystycznych oraz ekspresji twórczej. Istotą edukacji teatralnej jest kształtowanie jednostki kreatywnej, zdolnej do myślenia dywergencyjnego, czyli nauczanie (do) twórczości.
Nauczanie twórczości ogniskuje się wokół trzech podstawowych działań. Pierwszym z nich jest ośmielanie do twórczości, polegające na wytworzeniu przez dziecko pozytywnego obrazu siebiejako osoby zdolnej i zachęceniu go do uczynienia pierwszego kroku w zakresie działań twórczych. Należy zatem dodawać dzieciom wiary we własny potencjał twórczy i zachęcać je do wykorzystania swoich możliwości. Drugim ważnym działaniem jest pomoc dzieciom w rozpoznawaniu własnych zdolności twórczych, między innymi poprzez zachęcanie ich do umiejętnego poszukiwania własnych mocnych stron. Kolejnym warunkiem nauczania (do) twórczości jest wspieranie twórczości dzieci, poprzez pobudzanie i rozwijanie ich prostych uzdolnień, wrażliwości i sprawności, pomoc w zrozumieniu natury twórczości i uwrażliwienie na własne procesy twórcze.

0 comments on “Warsztaty teatralne
1 Pingi/Trackbacki dla "Warsztaty teatralne"

Dodaj komentarz