Diagnoza Gotowości Szkolnej


Dojrzałość szkolna i jej charakterystyka
W niniejszym rozdziale scharakteryzuję pojęcie dojrzałości szkolnej, wyjaśnię czym jest gotowość szkolna oraz ukażę, jak ważną rolę w pomyślnym starcie szkolnym spełnia edukacja przedszkolna. Przedstawię również wskazówki dla nauczycieli przedszkoli oraz dla rodziców, dotyczące tego jak powinni postępować, aby jak najlepiej przygotować dzieci do podjęcia obowiązków ucznia.

W pierwszej kolejności skoncentruję się na omówieniu dojrzałości szkolnej w aspekcie fizycznym oraz udowodnię, że rozwój tej sfery ma duży wpływ na osiągnięcia szkolne uczniów. Ponadto opiszę procesy poznawcze oraz wyjaśnię jaki mają wpływ na przygotowanie dzieci do szkoły.

Następnie ukażę jak ważny jest rozwój emocjonalno- społeczny dla udanego startu szkolnego oraz przedstawię różnice pomiędzy dzieckiem przedszkolnym a uczniem w kontekście charakteryzowanego rozwoju.

Kończąc niniejszy rozdział pracy przedstawię rolę przedszkola w procesie przygotowania dziecka do nauki czytania, pisania oraz uczenia się matematyki. W rozdziale tym pokażę, że dobry start jest niezwykle ważny. Ma on poważny wpływ na stosunek dziecka do nauki, na pozytywną lub negatywną motywację do uczenia się, nastawienie do szkoły.

Pozytywny start szkolny dziecka jest pierwszym poważniejszym sprawdzianem dla rodziców i potwierdzeniem czy ich działanie wychowawcze jest prawidłowe.

Proces systematycznego kształcenia rozpoczyna się w szkole, ale jego pomyślny przebieg, jego powodzenie zależy od stanu w jakim dziecko 6- 7 letnie do niego przystępuje, zależy od gotowości dziecka do podjęcia nauki i dojrzałości szkolnej.

„Dojrzałość szkolna, to taki stopień rozwoju umysłowego, emocjonalno-społecznego i fizycznego dziecka, który pozwala mu podjąć obowiązki szkolne.
Na dojrzałość szkolną dziecka składają się nie tylko konkretne umiejętności, jak np. pierwsze próby czytania, pisania, mycie zębów czy owoców przed jedzeniem. Świadczą o niej także: umiejętność koncentracji, skupiania uwagi, rozmawiania, odpowiadania na pytania, reagowania na nakazy i zakazy. Dziecko dojrzałe do szkoły powinno rozumieć obowiązujące je normy oraz za co jest nagradzane i karane.” Udany start szkolny zależny jest więc od prawidłowego rozwoju fizycznego, umysłowego oraz emocjonalno – społecznego, a wszystkie te uwarunkowania wiążą się wprost ze środowiskiem, w którym dziecko przebywa.

POBIERZ INFORMATOR TUTAJ

Pierwsze kroki w szkole stawiane z trudem, nieudane mogą zniechęcić dziecko, mogą ukształtować przekonanie, że to, czego wymagają nauczyciele, a pośrednio także rodzice, przerasta jego możliwości, że jest ponad jego siły, że wiążę się z pasmem nieustających przykrości i porażek. Przekonanie takie może towarzyszyć dziecku przez cały przebieg edukacji szkolnej, wpływając ujemnie na jego stosunek do otoczenia i samego siebie. Start dzieci do nauki szkolnej jest nierówny. Dzieci przychodzą do szkoły nie jednakowo przygotowane do podjęcia nauki. Uczniowie, którzy dzięki dobremu startowi, pomyślnemu początkowi, od pierwszej klasy dobrze adaptują się w szkole, lubią ją i są nieszczęśliwi, gdy muszą opuścić lekcje. O ich pozytywnym stosunku do nauki decyduje wiele czynników. Jeśli matka, ojciec i najbliższe otoczenie dziecka pragną uchronić je od niepowodzeń szkolnych i chcą aby proces jego uczenia się przebiegał pomyślnie, by był źródłem radości i dla samego dziecka i dla tych, którzy je kochają, o przygotowaniu do podjęcia obowiązków szkolnych muszą pomyśleć nie w wieku 7 ani 6 lat, ale dużo wcześniej.

Dziecko, gotowe do podjęcia obowiązków szkolnych chce się uczyć, interesuje się czytaniem i pisaniem, jest ciekawe swoich przyszłych obowiązków, chętnie pyta dorosłych o różne rzeczy związane sytuacją w której niebawem się znajdzie. Jego chęć nawiązywania kontaktów z dorosłymi i z dziećmi, zdyscyplinowanie, umiejętność współżycia w zespole, odpowiedni zasób sił fizycznych, odporność na zmęczenie i stres oraz sprawność fizyczna świadczą o gotowości dziecka do podjęcia obowiązków ucznia.

Edukacja przedszkolna w Polsce jest pierwszym etapem systemu kształcenia. Obejmuje dzieci w wieku 3- 6 lat. W środowisku przedszkolnym dzieci uczą się współdziałania w grupie, komunikacji, zasad postępowania, poznają opinie innych, uczą się korygować i bronić własnego zdania, poprzez gry, zabawy i zajęcia dydaktyczne próbują czytać, koncentrować się na zadaniu, ćwiczą ruchy rąk, co czyni je wrażliwymi i podatnymi na systematyczne nauczanie w klasie pierwszej. Dlatego rodzice, mający możliwość wysłania dziecka do przedszkola już w wieku trzech lat powinni to uczynić, a tym samym zapewnić mu codzienny kontakt z nauczycielem i grupą rówieśniczą. Choć czasem adaptacja do przedszkola nie jest łatwa, takie postępowanie zaowocuje w przyszłości osiągnięciem przez dziecko dojrzałości szkolnej i udanym startem szkolnym.

Dodaj komentarz