6. Koncepcja Pracy Przedszkola


KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO im. JANA PAWŁA II
W STRONIU ŚLĄSKIM

Dzieci są wiosną rodziny
I społeczeństwa nadzieją,
która ciągle kwitnie przyszłością,
która bez przerwy się otwiera.”
J.P. II

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych;

 1. Ustawa o systemie oświaty
 2. Podstawa programowa
 3. Statut Przedszkola
 4. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U, Nr.168, poz.1324)
 5. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa Ministra Edukacji Narodowej
 6. Program wychowania przedszkolnego
 7. Program wychowawczo –  profilaktyczny przedszkola
 8. Plan Roczny
 9. Plany wychowawczo – dydaktyczne dla poszczególnych grup.

 

 1. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

1.1              Nazwa i typ przedszkola.
1.2              Rozkład zajęć i godziny pracy. Podział na grupy.
1.3             Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

2. STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI.

2.1 Nasza wizja.
2.2 Nasza misja.
2.3 Cele przedszkola.
2.4 Sposoby realizacji celów.
2.5 Model absolwenta – Kompetencje absolwenta przedszkola w zakresie gotowości szkolnej.
2.6 Kryteria sukcesu.

3. CELE OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZNIKA DO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

 

4. ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

1.1            NAZWA I TYP PRZEDSZKOLA.

Placówka nosi nazwę Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II . Znajduje się w Stroniu Śląskim przy ulicy Nadbrzeżnej 30. Mieści się w wolnostojącym dwukondygnacyjnym budynku zaadaptowanym na potrzeby placówki.

Tutaj znajduje się:

– na parterze;  cztery sale zajęć, dwie jadalnie, dwie szatnie, dwie łazienki, kuchnia pomocnicza, magazyny, hol, oraz pomieszczenia socjalne. Z każdej sali dydaktycznej jest wyjście na taras i podwórko przedszkolne.

– na pierwszym piętrze są;  dwie sale  dzieci najmłodszych, jadalnia, łazienka, szatnia, gabinet zajęć dodatkowych (logopedia), kuchnia główna, biura- dyrektora, księgowej, intendentki. W przekształconej  części są dwie sale dla dzieci, jadalnia, szatnia, łazienka. Budynek nie posiada sali gimnastycznej, posiada plac zabaw wyposażony w podstawowy sprzęt. Dzieci mogą się bezpiecznie i spokojnie bawić w przestronnym ogrodzie przedszkolnym w otoczeniu zieleni.

Przedszkole jest jednostką budżetową, organem prowadzącym jest Urząd Miasta i Gminy w Stroniu Śląskim. Nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Przedszkole Miejskie jest przedszkolem publicznym:

 • Prowadzi działalność wychowawczo- dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego,
 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.
 • Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie,
 • Buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne,
 • Pełni również funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców,
 • Dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
 • Zatrudnia nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie zawodowe.

1.2   ROZKŁAD ZAJĘĆ I GODZINY PRACY. PODZIAŁ NA GRUPY

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 530-1545. Przedszkole prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, pozostały czas przebywania dzieci w placówce jest odpłatny, a wysokość opłaty regulują odrębne przepisy. W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody pracy, metody aktywizujące. Godziny przeznaczone na indywidualny kontakt rodzica z nauczycielem,  są umieszczone na tablicy informacyjnej.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe, wycieczki oraz zajęcia zorganizowane z całą grupą.

Czas popołudniowy wypełniają natomiast swobodne zabawy inicjowane przez dzieci, spacery, oraz  zajęcia dodatkowe odpłatne (za zgodą rodziców zgodnie ze Statutem Przedszkola)  jak: J. Angielski, Rytmika

Ponadto organizowane są dodatkowe zajęcia nieodpłatne takie jak;

ü  Zajęcia taneczne, teatralne

ü  Zajęcia kółka plastycznego.

Grupy w przedszkolu  liczą do 25 dzieci ( powyżej za zgodą nauczyciela, zgodnie ze Statutem Przedszkola). W przedszkolu mogą być następujące grupy: 3- latki, 4-latki, 5- latki, 6- latki ( do 2014r. (zgodnie z reformą programową) z wyżywieniem lub bez na 5 godzin. W ramach potrzeb wynikających ze środowiska będą tworzone grupy mieszane, zbliżone wiekowo.

Najstarszą grupą wiekową w przedszkolu są 5- 6- latki. Nauczycielki w tej grupie pracują nad rozwijaniem  dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków gotowości szkolnej.

W grupie średniej są dzieci 4-letnie. Nauczycielki poprzez różnorodne metody , formy i techniki pracy zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Grupę najmłodszą stanowią dzieci 3- letnie. Praca nauczyciela w tej grupie skupia się w znacznym stopniu na zaspokajaniu ciekawości dzieci oraz rozwijaniu i doskonaleniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych, ruchowych wychowanków.

1.3      NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

W przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz oddany dzieciom personel administracyjno -obsługowy. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektywności w indywidualnym rozwoju dziecka.

Kadra pedagogiczna posiada odpowiednie wysokie  kwalifikacje, systematycznie  dba o własne doskonalenie zawodowe i podnoszenie jakości pracy. Korzystając z ofert Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, uczestniczą w różnego rodzaju kursach, warsztatach, szkoleniach, co udokumentowane jest zaświadczeniami w aktach nauczycieli.

Personel administracyjny( gł. księgowa, intendentka) zajmuje się sprawami finansowymi jak płace, koszty utrzymania placówki, itp. oraz planowaniem posiłków i zaopatrzeniem w żywność, środki czystości.

Personel pomocniczy między innymi dba o przygotowanie i wydawanie posiłków, wykonuje prace porządkowe i naprawcze, bierze udział w opiece nad dziećmi przebywającymi na terenie placówki.

Dyrektor kieruje pracą całego zespołu pracowników, ponadto sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli.

 1. 2.   STRATEGIA ROZWOJU PLACÓWKI

2.1   NASZA WIZJA

 „Przedszkole otwarte na oczekiwania i potrzeby dzieci i rodziców”.

MOCNE STRONY

 • Odpowiednia baza lokalowa
 • Dobrze wyposażona baza dydaktyczna
 • Przedszkole uwzględnia potrzeby dzieci, rodziców i środowiska lokalnego
 • Przedszkole promuje swoje działania w środowisku, wychodzi naprzeciw potrzebom środowiska
 • Wykorzystanie metod sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi wychowanków
 • Wspieranie uzdolnień dzieci- społecznie prowadzone zajęcia dodatkowe
 • Dbałość o bezpieczeństwo dzieci przez cały personel.
 • Atrakcyjna oferta edukacyjna i autorskie programy pracy.
 • Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Udział w konkursach, festiwalach i akcjach charytatywnych,
 • Wysoki poziom pracy dydaktyczno-wychowawczej
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Wysoki poziom zadowolenia rodziców – powodzenie placówki w środowisku.

SŁABE STRONY

 • Pozyskiwanie funduszy
 • Brak sali gimnastycznej
 • Mała otwartość rodziców na współpracę

SZANSE

 • Przekonanie środowiska rodzinnego o celowości i skuteczności współpracy.
 • Promowanie placówki w dalszym środowisku (powiat).

ZAGROŻENIA

 • Pogarszająca się kondycja finansowa zakładów pracy.
 • Ubożenie społeczeństwa.
 • Niż demograficzny.

2.2   NASZA MISJA

Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

W naszym przedszkolu dziecko:

 • Znajduje możliwość indywidualnego rozwoju.
 • Rozwija aktywną twórczość.
 • Zdobywa wiedzę i umiejętności dzięki aktywnym metodom pracy.
 • Poznaje swoje prawa.
 • Czuje się bezpiecznie w życzliwej, dobrej atmosferze.
 • Obcuje ze sztuką.

2.3   CELE PRZEDSZKOLA

Nasze cele to;

 • Rozwijanie postaw twórczych poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i umożliwienie kontaktu ze sztuką.
 • Tworzenie warunków sprzyjających indywidualnemu rozwojowi dziecka, dostosowanych do jego potrzeb, możliwości, a także sfery najbliższego rozwoju.
 • Uświadomienie wychowankom jego praw i obowiązków.
 • Organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

2.4   SPOSOBY I ZASADY REALIZACJI CELÓW

Zamierzone cele pragniemy realizować poprzez:

 • Organizowanie zajęć wyzwalających samodzielność, aktywność dziecka.
 • Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką.
 • Zapoznanie wychowanków z „Prawami dziecka”.
 • Prowadzenie zajęć z logopedii, terapii pedagogicznej, socjoterapii dla dzieci objętych PPP.
 • W prowadzenie do harmonogramu imprez przedszkolnych organizowanych w godzinach popołudniowych i w dni wolne
 • Zachęcanie rodziców do działań na rzecz przedszkola.

Zasady pedagogiczne jakimi się kierujemy zapewniają podmiotowe traktowanie dziecka, są nimi;

1. Zasada indywidualizacji

Należy dużą wagę przykładać do obserwacji dziecka w celu poznania jego rozwoju, określenia aktualnych umiejętności, preferencji, zainteresowań , uzdolnień oraz celu dostrzegania i wykorzystywania- dla stymulacji rozwoju – okresów szczególnej wrażliwości na poszczególne rodzaje oddziaływań i momentów gotowości do uczenia się określonych umiejętności

2. Zasada samodzielności

Ta zasada sprzyja dostępności wszystkich materiałów dydaktycznych, znajdujących się w sali. Mają one stała miejsce na półkach skąd dzieci biorą je i odkładają samodzielnie. Dziecko wykorzystując materiał musi samodzielnie rozwiązać zadanie. Samodzielność w podejmowaniu samodzielnych zadań służy kształtowaniu się osobowości, zwłaszcza zdobywaniu poczucia wiary w siebie, umiejętności analizy i oceny własnego działania, rozwijaniu wewnętrznej motywacji do działania. Świadomość możliwości popełniania błędów.

3. Zasada wolności swobody działania

Zasada ta odnosi się do wyboru przez dziecko rodzaju aktywności oraz jej przedmiotu; tempa uczenia się, miejsca i formy pracy oraz sposobu jej wykonania. Prawo dziecka do wyboru zdań, ról, partnera działania kształtuje poczucie odpowiedzialności za siebie oraz poczucie wpływu.

 1. 5    MODEL ABSOLWENTA – KOMPETENCJE ABSOLWENTA   PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Absolwent naszego przedszkola na miarę swego wieku i potencjału rozwojowego jest;

Ciekawy świata, samodzielny, zaradny, co oznacza że;

 • często zadaje pytania chcąc zaspokoić swą ciekawość,
 • przejawia aktywność podejmując różne samodzielne zadania
 • osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności, sprawności.

Rozważny, odpowiedzialny, co oznacza że;

 • dba o swoje zdrowie, higienę, wygląd,
 • stara się respektować własne prawa i obowiązki w grupie i rodzinie
 • pamięta, że jego prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych osób
 • zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnych zachowań własnych i innych osób.

Uczciwy, prawdomówny, co oznacza, że;

 • szanuje własność swoją i cudzą
 • nie kłamie

Grzeczny, szanujący innych, co oznacza, że;

 • zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania
 • nie używa brzydkich słów, szanuje innych ludzi, ich odmienność (niepełnosprawność)

KOMPETENCJE ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA W ZAKRESIE GOTOWOŚCI SZKOLNEJ

Dojrzałość społeczna;

 • dobry poziom adaptacji
 • zdolność do nawiązywania prawidłowych relacji społecznych
 • samodzielność i aktywność
 • przestrzeganie norm współżycia, koleżeńskość

Odporność emocjonalna;

 • zdolność do obdarzania uwagą innych i porozumiewania się w zrozumiały sposób
 • umiejętność pokonywania trudności, znoszenia porażek
 • wiara we własne siły, poznanie swojej wartości

Motywacja do nauki;

 • rozbudzenie poznawcze, chęć do podjęcia nauki
 • zdolność odczuwania satysfakcji z samodzielnego wykonywania zadań
 • posiadanie wyobrażenia na temat obowiązków wynikających z roli ucznia
 • opanowanie umiejętności językowych i komunikacyjnych, zdolność ujmowania relacji przyczynowo – skutkowych

2.6 KRYTERIA SUKCESU

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 2. Czuje się bezpiecznie,
 3. Rozwija się twórczo,
 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,
 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,
 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,
 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.
 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.
 4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.
 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.
 8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.
 2. Są aktywni i twórczy.
 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.
 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
 6. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.
 7. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 8. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

3. CELE OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z ZAŁĄCZNIKA DO NADZORU PEDAGOGICZNEGO

1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola

 • · Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.
 • · Działania przedszkola nastawione są na twórczy rozwój dzieci, nabywanie przez nie  wiadomości i umiejętności poprzez działanie i doświadczanie.
 • · Realizowany jest program profilaktyczno -wychowawczy uwzględniający system wzmacniania pozytywnych zachowań dzieci.

2. Procesy zachodzące w przedszkolu

 • · W przedszkolu opracowana i wdrożona jest oferta zajęć zawierająca nowatorskie rozwiązania i formy pracy z dzieckiem.
 • · Przedszkole zapewnia każdemu dziecku możliwości realizacji własnych pasji, zainteresowań.
 • · W przedszkolu opracowano system diagnozowania wiadomości ( diagnoza gotowości szkolnej), umiejętności i możliwości dzieci. Dzieciom udzielana jest pomoc w wyrównaniu szans edukacyjnych i rozwoju w ich własnym tempie (PPP).

3. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

 • · Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku.
 • · W przedszkolu wypracowane zostały zasady działania w zakresie współpracy z rodzicami i wzmacniania ich ról.
 • · Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do dalszej edukacji.
 • · Działalność przedszkola promowana jest w środowisku.

4. Zarządzanie przedszkolem

 • · Praca nauczycieli oparta jest na realizacji wspólnych działań i celów zawartych w koncepcji pracy przedszkola. Nauczyciele planują działania, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy pracy.
 • · Dyrektor jest kreatywny i konsekwentny w działaniu, preferuje nowatorskie metody pracy z dziećmi.
 • · Warunki lokalowe i wyposażenie umożliwiają realizowanie przyjętych programów i projektów, sprzyjają zabawie, doświadczaniu i wypoczynkowi.

4. ELEMENTY SKŁADOWE KONCEPCJI

Niniejsza koncepcja pracy ukierunkowana jest na zapewnienie wszechstronnego rozwoju dziecka, a zwłaszcza rozwoju twórczej aktywności. Przedszkole jest placówką otwartą i przyjazną dla dzieci i ich rodziców.

Pragniemy wychować człowieka twórczego, optymistę, nastawionego na osiąganie sukcesów na miarę swoich możliwości, promować w środowisku lokalnym osiągnięcia przedszkola i naszych wychowanków, a także wychowanie przedszkolne i jego znaczenie, doskonalić rozwój zawodowy i osobowość każdego nauczyciela.

Szczegółowe cele, zadania i zamierzenia pracy przedszkola zawarte są w programach wspomagających działania wychowawczo-dydaktyczne:

 • Pięcioletnim i Rocznym Planie Rozwoju, które stanowią integralną część Koncepcji Pracy Przedszkola i są z nią spójne
 • Programie adaptacyjnym
 • Programie wychowawczo – profilaktycznym
 • Programie współpracy z rodzicami
 • Programy; kółka plastycznego, teatralnego i kółek tanecznych
 • Wykazem instytucji, organizacji, z którymi Przedszkole współpracuje

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Koncepcja przedszkola jest analizowana i modyfikowana w miarę potrzeb.

• każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji,

• zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego zespołu pedagogicznego,

• raz w roku podjętą będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek,

• rodzice zapoznają się z Koncepcją, nauczyciele pozyskują informację o akceptacji koncepcji.

ZAMIERZENIA DO DALSZEJ PRACY:

W zakresie bazy:

ü  Sukcesywne doposażenie sal w pomoce dydaktyczne a ogrodu przedszkolnego w sprzęt rekreacyjny,

ü  Wymiana szafek w szatniach, stolików i krzesełek w jadalniach

W zakresie dostrzegania potrzeb dzieci i rodziców:

ü  Skuteczne organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej

ü  Wdrażanie innowacji pedagogicznej

W zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli:

ü  Wspomaganie i inspirowanie nauczycieli do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i zdobywania dodatkowych umiejętności, organizowanie szkoleń.

W zakresie współpracy ze środowiskiem i promocji przedszkola:

ü  Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania placówki

ü  Zapraszanie uczniów klas I na spotkania integracyjne, wymiany doświadczeń miedzy nauczycielami w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego

ü Kontynuowanie i rozszerzanie udziału w konkursach ogólnopolskich i kampaniach społecznych.

Koncepcja została przyjęta uchwałą  Rady Pedagogicznej w dniu; 29.08. 2013r

1)      ………………………………………………………

2)      ………………………………………………………

3)      ………………………………………………………

4)      ………………………………………………………

5)      ………………………………………………………

6)      ………………………………………………………

7)      ………………………………………………………

8)      ………………………………………………………

Dodaj komentarz