4. Regulamin Rady Pedagogicznej


REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO
IM. JANA PAWŁA II W STRONIU ŚLĄSKIM
Przyjęty uchwałą Rady Pedagogicznej Nr. 1/2012/2013 z dnia 30.08. 2012r.

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty , art. 40, 41, 42, 43, 44 (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);
• Rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);
• Statut Przedszkola Miejskiego w Stroniu śl.

INFORMACJE OGÓLNE

§ 1
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania wynikające ze Statutu Przedszkola, dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
§ 2
W skład Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl. Wchodzą; dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni ww. placówce.
§ 3
W zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonych punktach programu zebrań mogą brać także udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. Mogą to być: pracownicy administracyjni i obsługi przedszkola, przedstawiciele Rady Rodziców, przedstawiciele organizacji społecznych, przedstawiciele organu prowadzącego i organu nadzorującego, pracownicy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych.
§ 4
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

PODSTAWOWE ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 5
1. Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
2. Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy przedszkola,
3. Kształtowanie postaw obywatelskich i etycznych,
4. Organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego,
5. Współpraca z rodzicami i opiekunami dzieci

KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 6
1. Zatwierdzanie Pięcioletnich Programów Rozwoju Przedszkola i Rocznych Planów Pracy,
2. Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3. Uchwalenie przedszkolnych regulaminów o charakterze wewnętrznym.
4. Przygotowywanie zmian Statutu Przedszkola,
5. Ustalanie organizacji i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,

OPINIODAWCZE KOMPETENCJE RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 7
Rada Pedagogiczna opiniuje:
1. Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć pracy nauczyciela,
2. Projekt planu wykorzystania środków finansowych w ramach budżetu i środków specjalnych,
3. Kandydatury nauczycieli do przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4. Propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5. Przedszkolny zestaw programów,
6. Programy opracowane przez nauczycieli i przyjmowane do realizacji

§ 8
1. Rada Pedagogiczna powołuje ze swojego grona zespół, który przygotowuje opinię o pracy dyrektora w celu dokonania oceny jego pracy zawodowej. Po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną, opinie przedkłada się organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
2. Rada Pedagogiczna wydaję opinie w przypadku powierzenia funkcji dyrektora na następną kadencje przez organ prowadzący.

KOMPETENCJE WNIOSKODAWCZE RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 9
Rada ma prawo do:
1. Występowania z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola.
2. Dokonywania z własnej inicjatywy oceny sytuacji oraz stanu funkcjonowania placówki,
3. Wyznaczenia swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola,
4. Występowania do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu dnia przedszkola,
5. Występowania o zorganizowanie zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków),
6. Występowania o powołanie komisji problemowych w razie takiej potrzeby.

ORGANIZACJA POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 10

Rada obraduje na posiedzeniach plenarnych przed rozpoczęciem roku szkolnego, po półrocznej pracy, po zakończeniu pracy w danym roku szkolnym, szkoleniowych oraz w miarę bieżących potrzeb.
§ 11
Zebrania Rady Pedagogicznej zwoływane są po zakończonych zajęciach wychowawczo-dydaktycznych z dziećmi, podając projekt porządku obrad. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może odstąpić od tej zasady.
§ 12
Zebrania mogą być organizowane:
1. Na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny
2. Z inicjatywy przewodniczącego – Dyrektora
3. Na wniosek organu prowadzącego przedszkole
4. Z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej

PODEJMOWANIE UCHWAŁ

§ 13
1. Rada Pedagogiczna w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach należących do jej kompetencji.
2. Rada podejmuje uchwały na zebraniach plenarnych zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Głosowanie nad uchwałą Rady może się odbywać w głosowaniu jawnym lub tajnym. Tryb głosowania nad uchwałą zatwierdza Rada w głosowaniu jawnym.
4. W głosowaniu jawnym podejmowane są sprawy dotyczące organizacji pracy przedszkola, natomiast w głosowaniu tajnym podejmowane są sprawy osobowe pracowników.
5. Uchwały Rady obowiązują wszystkich pracowników przedszkola.
§ 14
1. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały, jeżeli stwierdzi, że jest ona niezgodna z przepisami prawa.
2. O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.
4. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 15
Podjęte uchwały zamieszczane są w księdze uchwał (segregator przechowywany w kancelarii dyrektora) i zawierają: nazwę i numer uchwały, datę uchwały, przedmiot uchwały, podstawę uchwały, część szczegółową treść zawarta w paragrafach) oraz podpis przewodniczącego.

KOMISJE RADY PEDAGOGICZNEJ
§ 16
1. Rada Pedagogiczna może powołać w każdym roku szkolnym, w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje.
2. Działalność komisji stałych lub doraźnych może dotyczyć wybranych zagadnień statutowej działalności pracy przedszkola i pracy nauczycieli.
3. Komisje doraźne mogą być powoływane do opracowywania określonych problemów i realizowania zadań wynikających z organizacji pracy przedszkola.
4. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący powołany przez przewodniczącego Rady.
5. Komisja informuje Radę o wynikach swojej pracy, formułując wnioski do zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną.

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 17
1. Realizowanie uchwał Rady w trybie przyjętym przez nią i analizowanie stopnia realizacji tych uchwał
2. Tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady w podnoszeniu poziomu pracy przedszkola
3. Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli
4. Przedstawianie Radzie dwa razy w roku szkolnym ogólnych wniosków wynikających ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola
5. Prowadzenie i przygotowywanie zebrań Rady Pedagogicznej oraz zawiadamianie jej członków w terminie 7 dni przed planowanym posiedzeniem z podaniem projektu porządku obrad.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 18
1. Współtworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady
2. Czynne uczestniczenie we wszystkich zebraniach i pracach Rady i jej Komisji, do których został powołany oraz w wewnętrznym samokształceniu
3. Realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej
4. Przestrzeganie prawa przedszkolnego oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów
5. Składanie przed Radą sprawozdań z przydzielonych zadań
6. Nie ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola

DOKUMENTOWANIE POSIEDZEŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

§ 19
– Posiedzenia Rady Pedagogicznej rozpoczyna się od: zatwierdzenia porządku obrad, zapoznania z realizacją uchwał i wniosków oraz wniesienia uwag do protokołu z poprzedniego zebrania.
– Protokół sporządza protokolant wybrany z pośród członków Rady, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz uwzględniając w nim tytuł, datę, listę obecności nauczycieli z odnotowaniem osób nieobecnych, protokół i wpisuje się go do księgi protokołów Rady w terminie 7 dni od posiedzenia.
KSIĘGA PROTOKOŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ jest podstawowym dokumentem Rady Pedagogicznej. Księga protokołów jest opieczętowana, podpisana przez dyrektora i przechowywana w w jego gabinecie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia Uchwałą Rady Pedagogicznej
Nr. 1/2012/2013 z dnia 30.08. 2012r.

Dodaj komentarz