1. Statut Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śląskim

STATUT
Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim

Spis treści;

Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Rozdział II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
Rozdział III ORGANY PRZEDSZKOLA
Rozdział IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
Rozdział V NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY
Rozdział VI WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
Rozdział VII WYCHOWANKOWIE
Rozdział VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE
§ 1
1. Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II, zwane dalej przedszkolem, jest placówką oświatowo – wychowawczą o charakterze publicznym, działającą jako jednostka budżetowa.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Stroniu Śląskim przy ul. Nadbrzeżnej 30.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stronie Śląskie.
4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląskie Kuratorium Oświaty.
5. Przedszkole używa podłużnej, kauczukowej, urzędowej pieczęci w pełnym brzmieniu:
Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II
ul. Nadbrzeżna 30
57-550 Stronie Śl.
tel./ fax 074/814 14 65

6. Podstawą prawną działania przedszkola jest:
1) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy;
2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr. 97, poz. 674 z pózn. zm.);
3) Ustawa z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz.885.);
4) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz.U.z 2013r.,poz.1594,z późn. zm.);
5) Niniejszego statutu.

Rozdział 2.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na:
1) wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym.
2) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w oparciu o wskazania zawarte w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.

Zadania przedszkola w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora., korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej
4) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi.
5) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana z inicjatywy: dziecka, rodziców dziecka, Dyrektora, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, kuratora sądowego
6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie: zajęć rozwijających szczególne uzdolnienia, zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, porad i konsultacji.
7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści.
8) Nauczyciele oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci.
9) W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli grup, specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem
10) Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje zespół do spraw udzielenia dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem.

W przedszkolu mogą przebywać dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Realizacja orzeczeń następuje w zakresie możliwości lokalowych i kadrowych przedszkola, w formach i wymiarze zatwierdzonym przez organ prowadzący. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego dyrektor powołuje się zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny.
Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności.
W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego mogą być zatrudnieni dodatkowo nauczyciele posiadający kwalifikacje w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
Zajęcia realizowane w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dokumentowane wg odrębnych przepisów.
1) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
2) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola, zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,
3) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci, rozpoznawaniu oraz w przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
3. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach obowiązującej podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
4. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną.
5. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
6. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
7. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) określa odrębna procedura.

Rozdział 3.
ORGANY PRZEDSZKOLA
§ 3
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem. Głównym celem działania wyżej wymienionych organów jest:
1) współdziałanie ze sobą w kierunku poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, związanych z rodzinnymi doświadczeniami i doznaniami dziecka.
2) ustawiczna wymiana informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach.
3) pozyskiwanie środków finansowych dzięki którym zapewni się prawidłowe funkcjonowanie przedszkola.

I. DYREKTOR PRZEDSZKOLA
1. Tryb powoływania i odwoływania dyrektora określa Ustawa o Systemie Oświaty oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą pracą Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji. Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli. Sprawowanie nadzoru regulują odrębne przepisy.
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych poza obiektem należącym do niego. Stwarza warunki dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne.
4. Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uc Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
5. Zadania dyrektora są następujące:
1) dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów – jeśli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział; kopię protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu).
2) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
3) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przekazanie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.
4) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego na wniosek nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
5) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym właściwych organów, o wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
6) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
7) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
8) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
9) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną,
10) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
11) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, bhp i p.poż,
12) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi, współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników
13) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania i wychowania w przedszkolu opracowanie – w uzgodnieniu z organem prowadzącym – przedszkolnego programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania i wychowania,
15) informowanie wszystkich pracowników przedszkola o zmianach legislacyjnych dotyczących prawa oświatowego i kodeksu pracy,
16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.
6. W wykonywaniu swych działań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami, a w szczególności:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami przedszkola,
2) w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
3) Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez Przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

II. RADA PEDAGOGICZNA
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu, przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z planem pracy przedszkola oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady. Udział w zebraniach jest obowiązkowy. Termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany, w miarę możliwości, na tydzień przed posiedzeniem. Osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane posiedzenie.
5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
1) uchwalanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian,
2) zatwierdzanie planów pracy przedszkola,
3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu i zajęć autorskich,
4) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,
6) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) projekt planu finansowego przedszkola,
2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
3) organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych,
8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
9. Rada Pedagogiczna może wnioskować o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora, wybrać w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora, wystąpić z wnioskiem o nadanie imienia przedszkolu, wnioskować w sprawie ramowego rozkładu dnia, rozpatrywać skierowane do niej wnioski Rady Rodziców.
10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
III. RADA RODZICÓW
1. Rada Rodziców jest społecznym organem przedszkola i reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Zasady tworzenia Rady Rodziców ustala Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych
3. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. W wyborach, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola, może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora oraz Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.
5. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa regulamin Rady Rodziców.
7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

Rozdział 4.
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 4
Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem przepisów § 5-7.
§ 5
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

§ 6
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie dopuszczonego przez dyrektora do użytku programu wychowania przedszkolnego.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Realizacja założeń programowych odbywa się poprzez różne formy pracy z dziećmi. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci.
4. Dzieci na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość oraz forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi ok. 15 min dla dzieci 3-4 letnich i ok. 30 min. dla dzieci 5- letnich.
5. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
6. W Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 7
1. Przedszkole jest wieloodziałowe – maksymalnie 7 oddziałowe.

§ 8
1. Szczegółową organizację pracy na dany rok szkolny określa arkusz organizacyjny przedszkola.
Arkusz, o którym mowa opracowuje dyrektor przedszkola. Arkusz organizacyjny zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący. W arkuszu organizacji zamieszcza się w szczególności:
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,
4) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
2. Wszelkie zmiany w ciągu roku szkolnego dokonywane są w formie aneksu.

§ 9
1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia opracowany przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne dzieci i jest dostosowany do założeń programowych i oczekiwań rodziców. Przedszkole w swojej organizacji i ramowym rozkładzie dnia bierze pod uwagę zasady higieny psychicznej dziecka, jego możliwości fizyczne i umysłowe.
2. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych oddziałów, są one ustalane przez nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem. Ramowy rozkład dnia uwzględnia potrzeby i zainteresowania dzieci.

§ 10
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
2. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach ustalonych w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny. Organ prowadzący ustala, corocznie dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
3. Decyzja dotycząca czasu pobytu dziecka zawarta jest w umowie podpisywanej przez opiekuna prawnego z dyrektorem przedszkola. Umowa określa w jakim dziennym wymiarze dziecko będzie korzystało ze świadczeń przedszkola, w okresie od momentu przyjęcia dziecka do przedszkola do ostatniego dnia miesiąca, w którym kończą się zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w danym roku szkolnym. Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest określona w bieżącej Uchwale Rady Miasta i Gminy Stronie Śl.
4. Zmiana umowy dotyczącej czasu pobytu dziecka w trakcie roku szkolnego może nastąpić z dwutygodniowym wyprzedzeniem ze skutkiem od pierwszego dnia następnego miesiąca.
5. Wysokość opłat za dany miesiąc ustala się jako ilość godzin dziecka w przedszkolu w czasie wykraczającym poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka realizowane są w przedszkolu od godziny 8.00 do godziny 13.00.
6. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez:
a. Gminę Stronie Śląskie,
b. Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.
7. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, wysokość stawki żywieniowej określa dyrektor po zapoznaniu się z aktualną kalkulacją cen na podstawie porozumienia z organem prowadzącym. Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są w pełni przez rodziców, bądź opiekunów, za każdy miesiąc z góry, według wzoru: aktualna wysokość stawki dziennej x liczba dni roboczych w danym miesiącu lub liczby dni określonych umową.
8. Opłaty: za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową i za wyżywienie, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15-go dnia miesiąca, którego opłata dotyczy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
9. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.
10. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczania należnych opłat.
W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega opłata za żywienie – 2 i więcej dni nieobecności.
11. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych
12. Przedszkole może, na podstawie zawartej umowy wynajmować pomieszczenia, o ile nie koliduje to z podstawowymi zadaniami przedszkola.

Rozdział 5.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 11
1. Pracownikami przedszkola są
1)Dyrektor
2)Nauczyciele
3)Pracownicy administracji i obsługi (główna księgowa, intendent, pomoc nauczyciela, kucharka, pomoc kuchenna, woźna, konserwator).
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają odrębne przepisy.
3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
4. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci,
2) prezentowania dzieciom przykładnej kultury osobistej i taktu,
3) przestrzegania praw dziecka.
5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenia odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
5) stosowanie twórczych i różnorodnych metod nauczania i wychowania, dbałość o urozmaicanie form pracy z uwzględnieniem różnorodności zabaw, zajęć, prac, spacerów i wycieczek oraz uroczystości,
6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dziecka w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów.
7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną,
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
10) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
11) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
a. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
b. czynny udział w pracy rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
c. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
d. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności przedszkola.
6. Do zadań logopedy należy w szczególności:
1) przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci,
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników organizowanie pomocy logopedycznej,
3) prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy,
4) organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z trudnościami w czytaniu i w pisaniu, przy ścisłej współpracy z nauczycielami,
5) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka,
6) wspieranie działań nauczycieli wynikających z programu pracy przedszkola.
7. Zadania pracowników administracji i obsługi przedszkola:
1)Do obowiązków głównej księgowej należy w szczególności:
a. prowadzenie księgowości i rachunkowości;
b. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
c. organizacja księgowości wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
d. należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji dotyczącej księgowości i wynagrodzeń,
e. bieżąca znajomość przepisów dotyczących gospodarki budżetowej, płac oraz spraw związanych z ubezpieczeniem społecznym;
f. współdziałanie z jednostką nadrzędną w zakresie gospodarki budżetowej i płac;
g. opracowanie rocznego planu finansowego i projektu budżetu Przedszkola oraz terminowe sporządzanie sprawozdań z ich wykonania;
h. przygotowanie list płac dla wszystkich pracowników;
i. prawidłowe i terminowe sporządzanie dokumentacji do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego, ABI, SIO;
j. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora Przedszkola, wynikających z organizacji pracy w placówce.
2)Intendent wykonuje prace związane ze sprawami administracyjno – gospodarczymi w przedszkolu:
a. sprawuje opiekę nad prawidłowym zabezpieczeniem majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacją przedszkola,
b. załatwia sprawy związane z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, sprzętu i ogrodu przedszkolnego,
c. nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom i personelowi,
d. opracowuje jadłospis i sporządza raporty żywieniowe,
e. prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami,
f. informuje rodziców o opłatach z tytułu korzystania z usług przedszkola,
g. uczestniczy w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,
h. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające organizacji pracy w placówce.
3)Kucharz obowiązany jest:
a. punktualnie przyrządzać zdrowe i higieniczne posiłki,
b. przestrzegać zaleceń dotyczących diety dziecka,
c. przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie,
d. prowadzić magazyn podręczny,
e. bezpiecznie używać powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych,
f. brać udział w ustalaniu jadłospisów,
g. wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy placówki.
4) Pomoc kucharza obowiązana jest:
a. pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
b. utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt, naczynia kuchenne i pomieszczenia magazynowe,
c. myć naczynia po posiłku zgodnie z zaleceniami Sanepidu,
d. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy przedszkola.
5) Pomoc nauczyciela przedszkola obowiązana jest:
a. wykonywać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci,
b. utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach,
c. pomagać nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, zabaw, ćwiczeń i gier,
d. czynnie uczestniczyć w zajęciach i zabawach prowadzonych przez nauczyciela,
e. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
6) Woźna obowiązana jest:
a. utrzymywać w idealnej czystości pomieszczenia powierzone jej opiece,
b. utrzymywać w czystości i stanie używalności powierzony jej sprzęt gospodarczy, meble, naczynia oraz odzież ochronną,
c. wykonywać drobne naprawy sprzętu itp.,
d. estetycznie rozdawać posiłki, zgodnie z normami i zasadami BHP,
e. rozkładać i składać leżaki,
g. wykonywać prace pomocnicze przy myciu, ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
h. pomagać w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia przez nauczyciela zajęć plastycznych i innych wymagających udziału drugiej osoby,
i. czuwać wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci
j. uczestniczyć w spacerach i wycieczkach organizowanych dla dzieci,
k. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
7) Konserwator obowiązany jest:
a. strzec mienia przedszkola,
b. utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece terenie,
c. pomagać w zakupach,
d. wykonywać drobne naprawy sprzętu przedszkolnego
e. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola.
8. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracyjno obsługowych znajduje się w teczkach akt osobowych. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania podstawowych przepisów BHP i przeciwpożarowych.

§ 12
1. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów lub posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie, może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust. 1 a także, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze.

§ 13
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek, pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym. W grupie najmłodszej zatrudniona jest, jako pomoc nauczycielki, osoba, która pomaga w sprawowaniu opieki.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
§ 14
1. W przedszkolu ogólnodostępnym, w którym kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów wspomagających rozwój dziecka.

Rozdział 6
WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI
§ 15
1. Rodzice zobowiązani są współdziałać z nauczycielami i specjalistami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
a. zapoznania się z programami oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze udzielania dziecku pomocy.
3. Formy współpracy z rodzicami:
1) zebrania ogólne i grupowe
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, specjalistami
3) kąciki dla rodziców, strona internetowa
4) zajęcia otwarte, imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,
4. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkola,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
7) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku,
8) nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom,
9) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka.
5. Rodzice, opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1) uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola,
2) uzgadniania z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami,
3) wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców,
5) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej i wychowawczej.
6. Nauczyciele zobowiązani są współdziałać z rodzicami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
1) Nauczyciel zobowiązany jest do:
a. zapoznania rodziców z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
b. udzielania na bieżąco rzetelnej informacji na temat dziecka,
c. na prośbę rodzica udzielania porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, we współpracy z psychologiem i logopedą.
2) Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.
4) Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Na podstawie diagnozy nauczyciel opracowuje indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej.

Rozdział 7.
WYCHOWANKOWIE
§ 16
1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym dziecko kończy 6 lat.
2.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.
1) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
2) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
3. Do przedszkola przyjmowani są kandydaci zamieszkali na terenie Gminy Stronie Śl. Szczegółowe zasady i harmonogram rekrutacji na dany rok szkolny określa Uchwała Rady Gminy Stronie Śl.
4. Dziecko w przedszkolu ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo -dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby.
5. Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, bądź opiekunowie, we wrześniu na początku roku szkolnego.
6. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne bez uprzedniego porozumienia z rodzicami, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy. Pracownicy przedszkola nie mogą podawać lekarstw.
7. W razie powzięcia wiadomości wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka przez ich rodziców lub opiekunów, dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie, jak:
1) organ prowadzący,
2) kurator sądowy,
3) Sąd Rodzinny.
8. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
9. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
10. Rodzice zobowiązani są do wdrażania i przestrzegania zasad postępowania dziecka w przedszkolu ustalonych w Kodeksie Przedszkolaka.
11. Dyrektor przedszkola ma prawo do skreślenia dziecka z listy wychowanków w przypadku:
1) uchylanie się od opłat przez okres 2 miesięcy. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie decyzji dyrektora po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

§ 17
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
Rozdział 8.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej.
3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
– umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.
– udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.
4. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do publicznej informacji.
5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej przedszkola
w dniu 30.08.2016r.

Dyrektor Przedszkola
Rada Pedagogiczna
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Uchwała nr 1/2015/2016
Rady Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śl.
z dnia 31. 08. 2015 r.
w sprawie aneksu do statutu przedszkola

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się ANEKS do §12, ust. 5, Statutu Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śl. §12, ust. 5,otrzymuje brzmienie: ”Dziecko w wieku 6 lat ..”

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Przewodniczący Rady Przedszkola
Uchwała nr 1/2016/17
Rady Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śl.
z dnia 30. 08. 2016 r.
w sprawie Statutu przedszkola

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1
Uchwala się jednolity tekst Statutu Przedszkola Miejskiego im. Jana Pawła II w Stroniu Śl. Wymieniony statut stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Statut został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.);

§ 2
Traci moc statut Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śl. uchwalony przez Radę Przedszkola w dniu 27. 08. 2014r.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01. 09. 2016 r.
Przewodniczący Rady Przedszkol