Roczny plan pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej na rok szkolny 2012/2013

ROCZNY PLAN PRACY

OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324),
 • statut przedszkola. 

Plan został zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną

w dniu 31.08.2012r.

1. Celina Chęś – Drańczuk
2. Elżbieta Janota
3. Anna Raś
4. Magdalena Wierzbicka
5. Dorota Brandiuk
6. Elżbieta Słotwińska
7. Monika Laska
8. Małgorzata Zdanewicz
9. Marta Kowalczyk 

Przedszkole Miejskie im. Jana Pawła II
w Stroniu Śląskim

DOKUMENTACJA DO OPRACOWANIA
ROCZNEGO PLANU PRACY

Roczny Plan Pracy Opiekuńczo – Wychowawczo- Dydaktycznej Przedszkola Miejskiego w Stroniu Śląskim został opracowany w oparciu o:

 • wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej kończącym rok szkolny,
 • diagnozę potrzeb i zainteresowań,
 • oczekiwania rodziców wobec przedszkola,
 • treści zawarte w przyjętej koncepcji pracy przedszkola,
 • treści zawarte w dopuszczonych do użytku i przyjętych do realizacji programach wychowania przedszkolnego,
 • treści podstawy programowej.

PLAN ZAWIERA

 1. Informacja wstępna
 2. Plan pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej.
 3. Rozkład dnia poszczególnych grup
 4. Kalendarium przedszkola
 5. Współpraca z rodzicami
 6. Podział godzin nauczyciela
 7. Praca Rady Pedagogicznej
 8. Projekt organizacji Przedszkola Miejskiego

GŁÓWNE ZADANIA WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNE

NA ROK SZKOLNY 2012/2013 

 1. TWÓRCZY PRZEDSZKOLAK – „Ja pięknie rysuje, maluje i tańczę”.

Zadanie: Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo- intelektualną.
 2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli                    w twórczości i aktywności własnej.
 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

2. BEZPIECZNY PRZEDSZKOLAK-

„Wiem jak być bezpiecznym i zdrowym przedszkolakiem”.

Zadania: Promowanie zachowań warunkujących bezpieczeństwo i zdrowie.

Cele

1. Znajomość zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka.
2. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
3. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

WIĘCEJ INFORMACJI POBIERZ TUTAJ

Tagi: , , ,

Dodaj komentarz